Hjælpemidler | Forhandlere | Nyheder | Principafgørelser | ForumEnglish  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Principafgørelser

Principafgørelser

Omfatter principafgørelser vedrørende de typer af hjælpemidler, som findes i Hjælpemiddelbasen. Nye principafgørelser medtages i takt med, at de udsendes fra Ankestyrelsen; kasserede principafgørelser slettes fra listen.
Søg på principafgørelsens navn eller nr. eller på det produktområde, som du søger afgørelser for, fx cykler. Klik på afgørelsens titel for at se hele afgørelsen i Ankestyrelsens database over principafgørelser.

   nulstil

Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
85-10 Revalidering - hjælpemidler - nødvendig følge af uddannelsen - bærbar computer
En revalidend havde ret til hjælp til en bærbar computer under sit uddannelsesforløb til bygningskonstruktør.
Det var en forudsætning for at følge uddannelsen, at den studerende havde en bærbar computer til brug på skolen såvel som hjemme. Uddannelsesstedet stillede ikke en bærbar computer til rådighed, og revalidenden havde ikke mulighed for at få sin 5 år gamle computer opgraderet til de nødvendige kvalitetskrav.
30-04-2010
99-10 Hjælpemiddel - tilretning - el-scooter
En anmodning fra en borger om udskiftning af styregreb på el-køretøj, bevilget som hjælpemiddel kunne ikke begrunde en udskiftning af el-scooteren og en ny bevilling af en el-scooter som et forbrugsgode.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at borgeren havde behov for et nyt styregreb, men at der ikke var behov for en udskiftning af el-scooteren.
El-scooteren dækkede i øvrigt borgerens behov.
30-04-2010
101-10 Hjælpemiddel - høreapparat - offentlig leverandør - tab af høreapparat
Ansøger var berettiget til et nyt høreapparat som erstatning for det høreapparat, han havde tabt. Der var tale om et høreapparat udlånt af en offentlig audiologisk afdeling, og ansøger havde ikke handlet uansvarligt i sin omgang med høreapparatet.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at der ikke er indført en særregel for, hvornår høreapparater udlånt fra offentlig leverandør kan udskiftes.
30-04-2010
104-10 Hjælpemiddel - høreapparat - udskiftning - bevilling - privat leverandør
Hjælpemiddelbekendtgørelsens ordlyd om, at en ansøger, som har valgt at benytte en privat leverandør tidligst kan bevilges et nyt høreapparat efter 4 år, skal forstås således, at ansøger har ret til udskiftning af sit høreapparat efter 4 år, hvis ansøger fortsat opfylder betingelserne for at bruge høreapparat.
Ansøger skal ansøge kommunen om at få et nyt høreapparat før høreapparatet anskaffes. I den konkrete sag kunne ansøger ikke få betalt et nyt høreapparat, da høreapparatet var anskaffet, inden bevillingen var givet.
30-04-2010
41-10 Kompetence - processuel beslutning - hjælpemiddel - leverandørvalg
En kommunes beslutning om, at der ved udskiftning af kropsbårne hjælpemidler skulle indhentes 2 tilbud, var en processuel beslutning. Der var ikke klageadgang til Det Sociale Nævn.
31-03-2010
57-10 Magtanvendelse - beskyttelsesfiksering - fastspænding - personkreds
Betingelserne for fastspænding med stofsele af en 47-årig kvinde var opfyldt så længe opheling af et brud på kvindens ene ben fandt sted samt i genoptræningsperioden.
Begrundelsen var, at kvindens psykiske udviklingsniveau var stærkt nedsat, og at hun desuden led af epileptiske anfald. Kvinden havde ikke forståelse for, at hun ikke måtte støtte på det brækkede ben, og der var risiko for, at hun i forbindelse med fald kunne få nye brud.
31-03-2010
61-10 Hjælpemiddel - knallert - reparation - egen skyld
En mand skulle ikke selv betale for reparation af sin knallert bevilliget som et hjælpemiddel efter serviceloven. Han fandtes ikke at have udvist grov forsømmelse ved ikke at have fyldt olie på knallerten, da indikationslampen til påfyldning af olie var i stykker.
31-03-2010
63-10 Boligindretning - nødvendig - rampe - gårdhave
En kvinde med nedsat funktionsevne havde ikke ret til boligindretning i form af rampe til sin gårdhave, da boligindretningen ikke var nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for pågældende.
Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at kvinden havde to haver en forhave og en gårdhave. Kvinden var bevilliget døråbner og rampe ved sin hoveddør, så hun kunne komme ud i sin forhave og i nærområdet. Både gårdhaven og forhaven fandtes egnet til ophold, selvom forhaven ikke var aflukket i samme omfang som gårdhaven.
Det fandtes således ikke nødvendigt for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted, at kvinden havde selvstændig adgang til begge sine haver.
31-03-2010
66-10 Hjælpemiddel - blodsukkermåleapparat - behandlingsredskab
Ankestyrelsen fandt, at en glukosesensor ikke kunne betragtes som et hjælpemiddel.
Begrundelsen var, at brugen af glukosesensoren var iværksat af hospitalet som led i behandlingen af følgerne af ansøgerens sukkersyge.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at glukosesensoren adskiller sig fra et almindeligt blodsukkermåleapparat ved, at det kræver omfattende instruktion fra medicinsk personale og brugen af sensoren kræver vedvarende kontakt med sygehuset. Sensoren kunne ikke købes på et apotek. Der var tale om et lægeordineret middel, som anvendes, når det er lægeligt begrundet og brugen omfattede kun de patienter, hvor det var sværest at regulere på almindelig vis.
Ankestyrelsen fandt således, at der var tale om et behandlingsredskab, som patienten forsynes med som led i den iværksatte behandling med det formål at tilvejebringe forbedring eller at forhindre forringelse af behandlingens resultat.
31-03-2010
67-10 Hjælpemidler - merudgifter - kontaktlinser
En kommune havde ikke pligt til at behandle og afgøre en sag på ny efter, at Det Sociale Nævn havde hjemvist sagen til fornyet behandling og vurdering af, om kontaktlinser kunne bevilges efter servicelovens regel om dækning af nødvendige merudgifter. Ansøger havde fået afslag på støtte til kontaktlinser efter servicelovens regel om støtte til hjælpemidler.
Begrebet merudgifter er defineret bredt i servicelovens regel om dækning af nødvendige merudgifter og den tilhørende bekendtgørelse. Merudgiftsydelsen i denne regel var et supplement til servicelovens øvrige bestemmelser om støtte i den forstand, at hvis en støtteydelse kunne opnås gennem en særlig bestemmelse i serviceloven eller bestemmelser i anden lovgivning, så skal støtten ydes efter specialbestemmelsen.
Der blev lagt vægt på, at kontaktlinser ydes som synshjælpemidler efter bestemmelsen i servicelovens regel om støtte til hjælpemidler, samt efter 13 i den tilhørende bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Til bekendtgørelsen hørte endvidere en liste med indikationer for hjælp til briller og kontaktlinser.
Det forhold, at støtte til synshjælpemidler var særligt reguleret i en bestemmelse i serviceloven talte imod at indfortolke en hjemmel til at bevilge den samme ydelse efter en anden og bredere beskrevet hjemmelsbestemmelse. En sådan adgang til udvidet dækning havde heller ikke støtte i forarbejderne til merudgifts bestemmelsen.
Da området for synshjælpemidler efter deres art og karakter således var detaljeret afgrænset i servicelovens regel om støtte til hjælpemidler, var der på den baggrund ikke grundlag for at antage, at lovgiver havde tilsigtet at udvide området for synshjælpemidler, således at sådanne også skulle kunne dækkes efter merudgifts-reglerne.
31-03-2010

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-19 Næste>> Viser 51-60 af 181

Senest opdaterede
On & Off Stocking
Bjørn Nielsen Rehab & Hospitalsartikler A/S
On & Off Stocking
SCANDUET 2000
Scantone A/S
SCANDUET 2000
NeckloopPlus
Scantone A/S
NeckloopPlus