Principafgørelser


Titel og resumeUdgivetRelaterede produktgrupper
91-09 Hjælpemiddel - førtidig udskiftning - privat leverandør - høreapparat
Der kunne ikke ydes tilskud til førtidig udskiftning af høreapparat til en 68-årig kvinde med hørenedsættelse, der havde tabt sit ene høreapparat.
Begrundelsen var, at betingelserne for at få et ny høreapparat før 4-års perioden udløb ikke var opfyldt, idet kvinden havde tabt høreapparatet.
01-05-2009
89-09 Hjælpemidler - forbrugsgoder - hjerneskade - GPS - færden - forbrugsgodeværdi
En GPS måtte som udgangspunkt anses for et forbrugsgode.
I den konkrete sag var en hjerneskadet yngre mand, som havde betydeligt nedsatte indlærings- og hukommelsesfunktioner, dog berettiget til en GPS-navigator som et hjælpemiddel til at komme rundt.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at en GPS i væsentlig grad ville kompensere for hans nedsatte funktionsevne og medvirke til, at han kunne komme til og fra arbejde og i væsentlig grad støtte hans daglige færden og aktivitetsmuligheder. Der blev lagt vægt på, at han ofte gik forkert og måtte spørge om vej, hvilket stressede og trættede ham, og at han havde svært ved at fastholde og huske en indlært rute.
Ankestyrelsen vurderede, at GPSen i det konkrete tilfælde udelukkende ville fungere som et hjælpemiddel for personen. Ankestyrelsen vurderede på baggrund af personens særlige situation og individuelle forhold, som gjorde, at han meget sjældent bevægede sig ud til ukendte steder, at en GPS ikke ville indeholde en forbrugsgodeværdi for ham.
01-05-2009
88-09 Hjælpemidler - cerebral parese - GPS - forbrugsgode
En 15-årig dreng med cerebral parese, som havde nedsat opmærksomheds- og koncentrationsevne og havde svært ved at finde vej til nye steder, var ikke berettiget til en GPS-navigator for at kunne finde rundt.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at han var i stand til at færdes på egen hånd de steder, hvor han i det daglige havde behov for at kunne komme.
Der var ikke oplysninger om, at han skulle begynde på nye aktiviteter, hvor det ville være en væsentlig lettelse at anvende en GPS-navigator.

01-05-2009
49-09 Hjælpemiddel - blodsukkermåleapparat - aflæsningsenhed
En Accu Check Smart Pix aflæsningsenhed var ikke omfattet af begrebet blodsukkermåleapparatur i hjælpemiddelbekendtgørelsens bestemmelse om støtte til visse hjælpemidler til insulinkrævende diabetikere.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at det ansøgte ikke udgjorde en naturlig og nødvendig del af blodsukkermåleapparatet. Der var alene tale om en nem og smart måde at lagre data på og en smart måde at fremstille resultaterne på.
27-02-2009
C-42-08 Forbrugsgode - hjælpemiddel - el-scooter
3- hjulede el-scootere skal betragtes som forbrugsgoder. Køretøjerne fremstilles og forhandles i dag bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos især den ældre eller mindre mobile del af befolkningen.
19-12-2008
C-38-08 Hjælpemiddel - alternative kriterier - væsentlighedskriterium - trappelift - transportabel lift - fritidsbenyttelse
Ankestyrelsen fandt, at blot et af kriterierne i servicelovens bestemmelse om hjælpemidler skulle være opfyldt, for at der kunne ydes støtte til en person, der var omfattet af personkredsen.
I den konkrete sag fandt Ankestyrelsen, at de ansøgte hjælpemidler i form af en trappelift og en transportabel lift ikke i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af ansøgers nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kunne lette ansøgers daglige tilværelse i hjemmet.
19-12-2008
C-37-08 Hjælpemidler - el-kørestol - kørselsbehov - plejecenter - handicapkørsel
Efter at en mand var flyttet på plejecenter, var han ikke berettiget til et el-køretøj, da hans kørselsbehov ikke blev anset for væsentligt.
19-12-2008
C-40-08 Støtte til køb af bil - ansøgningstidspunkt - iværksættelse før bevilling - nødvendig indretning - bilsæde
Der kunne ikke gives afslag på støtte til særlig indretning efter bilbekendtgørelsen alene med den begrundelse, at anskaffelsen var foretaget, inden bevilling var modtaget. Borgeren kunne derfor godt påtage sig en udgift, efter at borgeren havde søgt kommunen herom, og inden bevilling var modtaget. Borgeren løb imidlertid den risiko, at kommunen gav afslag, hvorefter borgeren selv måtte afholde udgiften.
Ankestyrelsen hjemviste sagen til kommunen, der skulle vurdere, om borgeren var berettiget til det indkøbte bilsæde.
19-12-2008
C-29-08 Støtte til køb af bil - standardindretning - særlig indretning - sæder ved baghjul - lys ved lift - trepunktsele - montering på fabrik
Det var ikke tilstrækkeligt til at anse en indretning for en særlig indretning, at den først var blevet monteret i bilen, efter at bilen havde forladt fabrikken. Det måtte også kræves, at der var tale om en nødvendig indretning i forhold til handicappet, og at der ikke var tale om standardudstyr.
Ved afgørelsen af, om der var tale om standardudstyr blev der lagt vægt på, om det drejede sig om udstyr, der efter en faglig vurdering normalt blev leveret og indsat i den konkrete bil-model før den forlod fabrikken. I sagen blev to sæder ved baghjul og et sæde med integreret trepunktsele anset for standardudstyr, mens kørestolsbund med vinylbelægning og automatisk lys ved lift efter en konkret vurdering blev anset for særlig indretning. Ved vurderingen af, om der var tale om nødvendige indretninger i forhold til funktionsnedsættelsen, blev der lagt vægt på, at ansøger var kørestolsbruger.
10-11-2008
C-32-08 Hjælpemidler - befordringsgodtgørelse - ortopædisk fodtøj - afprøvning - samlet udgift
Ankestyrelsen fandt, at befordringsgodtgørelse i forbindelse med afprøvning af ortopædisk fodtøj skulle bevilges ud fra en samlet beregning for de afprøvningsture, der var nødvendige for udarbejdelsen af det ortopædiske fodtøj og ikke for hver enkelt afprøvning.
Ankestyrelsen lagde vægt på, at hensigten med afprøvningen af de ortopædiske sko havde været tilretning, måltagning, justering og ændringer af skoene.
Ankestyrelsen lagde således til grund, at afprøvningerne havde været nødvendige for, at hjælpemidlet kunne bruges af kvinden.
10-11-2008

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11-19 Næste>> Viser 81-90 af 183
Hjælpemiddelbasen drives af Socialstyrelsen, Edisonsvej 18. 1., 5000 Odense C.